Kas mēs esam?

Mēs esam “Samsung Electronics Baltics”,  Solve For Tomorrow jauniešu ideju konkursa organizatori.

Kas ir Personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas var tevi identificēt, piemēram, tavs vārds, e-pasta adrese vai foto.

Kādi dati tiek ievākti Solve For Tomorrow konkursa ietvaros?

Konkursa ietvaros mēs ievācam dalībnieku vārdu, vecumu, skolu, e-pasta adresi un telefona numuru.

Kādēļ mēs šos datus ievācam?

Mēs ievācam šos datus, lai varētu veiksmīgi nodrošināt konkursa norisi. Konkursa laikā mums būs nepieciešams ar tevi sazināties, lai informētu par konkursa norisi, posmiem, rezultātiem, mācībām un citiem jaunumiem. Turklāt, šie dati mums nepieciešami, lai pārbaudītu, vai visi konkursa dalībnieki atbilst nolikuma kritērijiem.

Kā mēs šos datus glabājam?

Informācija tiek glabāta tīmekļa vietnē solvefortomorrowbaltics.com.

Kā dati tiek izmantoti, un kam tie ir pieejami?  

Dati ir pieejami tikai konkursa organizatoriem un tiek izmantoti tikai konkursa norises praktiskajām vajadzībām.

Kā mēs izmantojam konkursam iesniegtos materiālus jeb ideju pieteikumus?

Jūsu izstrādātās idejas tiks nodotas žūrijai, kas tos izvērtēs. Jūsu ideju pieteikumi (tajā skaitā vizuālie materiāli) var tikt izmantoti arī komunikācijai medijos, lai parādītu plašākai sabiedrībai, kādas idejas jaunieši ir radījuši konkursa ietvaros.

Plašāk…

Vispārējie noteikumi

 1. Portālu www.skolanakotnei.lv/www.solvefortomorrow.lv  (turpmāk tekstā “portāls”) uztur SIA SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, reģistrācijas Nr.: 40003963909, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk tekstā “Organizators”), kā arī satura izstrādātājs un partneris SIA KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA, reģistrācijas Nr.: 40003524607, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5a-7, Rīga, LV-1011, Latvija, un citi partneri.
 2. Portāls ir tiešsaistes platforma skolēniem, skolotājiem un citām ieinteresētajām personām, lai sekmētu jēgpilnu un efektīvu digitālo rīku izmantošanu mājās, skolā un darbā.

Privātuma politika

 1. Visi portālā www.skolanakotnei.lv/ www.solvefortomorrow.lv iesniegtie dati tiks aizsargāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679.
 2. Reģistrējot projekta pieteikumu tīmekļa vietnē, dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, ar vecāka vai likumiskā pārstāvja atļauju un dalībnieki no 18 gadu vecuma personīgi piekrīt personas datu apstrādei. Organizators ir personas datu pārzinis un ir atbildīgs par personas datu apstrādi konkursa kontekstā.
 3. Organizators izmanto dalībnieku personas datus, lai īstenotu konkursu un novērtētu projektus. Personas datus var arī izmantot projektu tālākas lietošanas gadījumos, kā norādīts zemāk autortiesību sadaļā.
 4. Dalībnieka lēmums sniegt personas datus Organizatoram ir pilnībā brīvprātīgs. Nesniedzot konkursā prasīto informāciju, dalībnieks nevar tajā piedalīties.
 5. Dalībnieku personas dati tiks apstrādāti, izmantojot turpmāk norādīto juridisko pamatu: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana) un 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Organizatora leģitīmās intereses). Organizatora leģitīmās intereses ir tā projektu un Samsung zīmola veicināšana.
 6. Ja dalībnieku personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piekrišanu, dalībniekiem jebkurā laikā ir tiesības to atsaukt. Tomēr tas neietekmē uz piekrišanas pamata pirms atsaukuma veiktās apstrādes likumību.
 7. Personas dati tiks kopīgoti tikai ar tiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus Organizatoram, piemēram, konkursa organizēšana. Šīs trešās personas saņems personas datus vai piekļuvi tiem, lai sniegtu šos pakalpojumus Organizatoram.
 8. Dalībnieku personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik tas vajadzīgs to apstrādes nolūkos. Ja tiek uzsākta tiesvedība, personas dati var tikt glabāti līdz tās beigām. Ja saskaņā ar tiesību aktiem personas dati ir jāglabā obligāti, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus.
 9. Lai pieprasītu piekļuvi dalībnieka personas datiem, to labojumus vai dzēšanu, kā arī apstrādes ierobežošanu, vai lai iebilstu pret apstrādi, izmantotu tiesības uz datu pārnesamību vai paustu citas bažas saistībā ar personas datiem, dalībnieki var nosūtīt pieprasījumu uz šo noteikumu beigās norādīto e-pasta adresi. Dalībnieki var arī iesniegt sūdzību par rīcību ar viņu personas datiem Datu valsts inspekcijai, ja dalībnieki nespēj vienoties ar Organizatoru par sūdzības pamata novēršanu.

Autortiesības

 1. Piedaloties Konkursā un iesniedzot materiālus portālā, Dalībnieki piekrīt, ka to iesniegtās fotogrāfijas var izmantot dažādos veidos, reproducēt, rediģēt un publicēt Samsung Electronics pārvaldītās tīmekļa vietnēs, konkursa tīmekļa vietnē un Samsung Lietuva, Samsung Latvia vai Samsung Eesti Facebook kontā. Dalībnieki arī apliecina, ka tie ir tiesīgi piedalīties konkursā un piešķirt šajā punktā norādītās tiesības, un ka Organizatoram nebūs jāmaksā dalībniekiem vai trešām personām autoratlīdzība, licences vai citas maksas vai jebkādi citi maksājumi par ar projektiem saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Lai novērstu jebkādas šaubas, tiek norādīts, ka Organizatoram ir tiesības izmantot projektus vai to daļas pēc saviem ieskatiem un bez kādiem teritoriāliem vai laika ierobežojumiem, kā arī jebkādiem Organizatora nolūkiem, tostarp: a) reproducēt projektus jebkādā daudzumā kopiju un jebkādā veidā, b) veikt izmaiņas un grozījumus projektos un tos papildināt, c) izplatīt projekta kopijas jebkurā pasaules valstī, d) publiski demonstrēt projektus, e) pārraidīt projektus vai informēt par projektiem sabiedrību, tostarp izmantojot datortīklus (digitālais saturs, mērķlapas utt.).

Saziņa ar administrāciju

 1. Ja jums ir jebkādi jautājumi, prasības vai sūdzības, lūdzu, sazinieties ar organizatoru, rakstot uz e-pastu: skolanakotnei@ka.lv.