Samsung ideju konkursa “Solve for Tomorrow” NOLIKUMS

Konkursa organizatori un izpildītāji

 1. Konkursu organizē SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk – Organizators), reģistrācijas numurs 40003963909, reģistrētā adrese – Duntes Street 6, Riga, LV-1013, Latvia.
 2. Izpildītāji Samsung ideju konkursam “Solve for Tomorrow” (turpmāk – Konkursam) ir:
  2.1. Publicum, UAB, reģistrācijas numurs 125671759, PVN maksātāja numurs LT256717515, adrese – Jogailos g. 4, LT-01116 Viļna, Lietuva;
  2.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA”, reģistrācijas numurs 40003524607, PVN maksātāja numurs LV40003524607, adrese – Blaumaņa 5A-7, LV-1011, Rīga, Latvija;
  2.3. Hamburg ja Partnerid OÜ, reģistrācijas numurs 11199312, PVN maksātāja numurs EE101024862, adrese – Roosikrantsi 2, 10119, Tallina, Igaunija (turpmāk – Aģentūra).

Definīcijas

Dalībnieks”: katra persona, kura pieteikusies dalībai Konkursā.
Konkursa pieteikums”: pieteikums dalībai konkursā.
Konkursa tēma”: norādes par konkursa galveno ideju.
Konkurss”: Samsung ideju konkurss jauniešiem “Solve for Tomorrow”.
Izstrādātā ideja”: Komandas izstrādātā ideja.
Pieteikumi”: visi Konkursā iesniegtie Pieteikumi.
Pieteikums”: komandas iesniegtais pieteikums, kurā iekļauts arī idejas apraksts.
Finālists”: komanda, kura ir izvēlēta dalībai Konkursa 3. posmā – Finālā.
Ideja”: ideja vai risinājums, ko Komanda iesniegusi dalībai Konkursā, saskaņā ar Konkursa Tēmu.
Komanda”: 3-5 dalībnieki, kuri veido vienotu komandu.
Iesniegums”: jebkura informācija (izņemot personiska rakstura informāciju), ko Dalībnieki iesniedz jebkurā Konkursa posmā.
Nolikums”: noteikumi un nosacījumi dalībai Konkursā “Solve for Tomorrow”.
Tēma”: tēma, ko Samsung noteicis kā konkursa pamatu.

Dalībnieki

 1. Konkursa Dalībnieki ir Lietuvas, Latvijas un Igaunijas skolēni, kuri konkursa pieteikšanās brīdī mācās 9.-12. klasē, vai profesionālo vidusskolu un tehnikumu 1.-3. kursā. Dalība Konkursā notiek Komandās, kuru sastāvā ir 3-5 skolēni.
 2. Konkurss norit trīs posmos un atlases process sākas Pirmā posma noslēgumā. Katrā nākamajā posmā var piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri izpildījuši iepriekšējā posma prasības.
 3. Dalība konkursā ir bez maksas.
 4. Piesakoties Konkursam, Dalībnieks piekrīt ievērot šī Nolikuma noteikumus un jebkuru citu informāciju, ko Organizators par Konkursu publicējis tā oficiālajā tīmekļa vietnē solvefortomorrowbaltics.com vai citviet, Dalībniekam pieejamā formātā.
 5. Katrai Komandai ir jābūt piesaistītam skolotājam – atbalsta personai. Katrs Dalībnieks drīkst būt tikai vienas Komandas pārstāvis.
 6. Komandām ir jāveido savi oriģināldarbi: aizliegts kopēt trešo personu radītus tekstus, attēlus, audio vai video ierakstus.
 7. Lai pretendētu uz uzvaru Konkursā, Dalībniekiem ir jāpiedalās Organizatora rīkotajās meistarklasēs, mentoringa sesijās un Fināla pasākumā, balstoties uz Organizatora un Aģentūras norādēm.
 8. Dalībnieki apņemas rīkoties godprātīgi, saprātīgi un savlaicīgi sadarboties ar Organizatoru un Aģentūru, atbildēt uz visiem pieprasījumiem, kā arī nerīkoties tādā veidā, kas var negatīvi ietekmēt Organizatora reputāciju vai nelabvēlīgi ietekmēt Organizatora, cita personāla vai citu Dalībnieku veselību, drošību un labklājību.

Konkursa norises laiks un vieta

 1. Konkurss notiek Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
 2. Konkursa notiek no 2023. gada septembra līdz 2024. gada janvārim saskaņā ar konkursa galvenajiem posmiem (turpmāk – Laika grafiks):
Konkursa sākums 11.09.2023
Pirmais posms – pieteikšanās daļa 11.09.2023 – 05.10.2023
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 05.10.2023
Pirmais posms – Mācības, ideju izstrādes daļa 09.10.2023 – 27.10.2023
Ideju iesniegšana 2.11.2023
Pieteikumu izvērtēšana katrā valstī, TOP5 ideju izvirzīšana Finālam 06.11.2023 –17.11.2023
Finālistu izziņošana 22.11.2023
Otrais posms – TOP ideju katrā valstī attīstīšanas posms, mentorings 23.11.2023 – 08.12.2023
Trešais posms – Konkursa fināls. Ideju aizstāvēšana, žūrijas vērtējums un uzvarētāju paziņošana. 2023. gada decembris (precīzs datums tiks noteikts vēlāk)
Ideju īstenošana 01.01.2024 – 01.04.2024
 1. Meistarklašu (ja tādas tiek rīkotas Konkursa Pirmajā posmā) un Fināla pasākuma laiki tiks izziņoti tuvojoties noteiktajam laikam, un, lai gan Aģentūra sadarbosies ar Dalībniekiem, piedāvājot tiem ērtus laikus, dalība pasākumos tiem noteiktajos datumos ir obligāta, lai kvalificētos tālākajiem posmiem.
 2. Organizators patur tiesības mainīt Konkursa norises laiku, ilgumu un precīzus datumus.

Konkursa pirmais posms – pieteikšanās un mācības

 1. Dalībnieki iesniedz Konkursa pieteikumu, aizpildot anketu tīmekļa vietnē solvefortomorrowbaltics.com no 2023. gada 11. septembra līdz 2023. gada 5. oktobra plkst. 23:59 (GMT+2), izveidojot komandu, kas sastāv no trīs līdz pieciem 9. -12. klases skolēniem.
 2. Konkursa pieteikums sastāv no pilnībā aizpildītas tiešsaistes pieteikuma anketas, kas pieejama 15. punktā minētajā tīmekļa vietnē.
 3. Konkursa pieteikums ļauj ikvienam tajā reģistrētajam Dalībniekam piedalīties pirmajā posmā: pieteikšanās un mācības, piedalīties meistarklasēs, ja tādas tiek rīkotas, vai saņemt dizaina domāšanas materiālus ideju izstrādei individuāli (turpmāk – Pirmais posms).
 4. Pēc Pirmā posma Komandām jāiesniedz idejas Pieteikums konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē solvefortomorrowbaltics.com līdz 2023. gada 2. novembra plkst. 23:59 (GMT+2).
 5. Pieteikums dalībai Otrajā posmā sastāv no:
  19.1. pilnībā aizpildītas tiešsaistes pieteikuma anketas;
  19.2. idejas vizualizācijas (šajā posmā – brīvprātīgi, pēc izvēles), parādot sākotnējās idejas dizainu PDF, PPT vai jebkurā citā formātā pēc Komandas izvēles. Tā jāpievieno pieteikuma anketai kā lejupielādējama saite, kuras derīguma termiņš nav beidzies (piemēram, izmantojot Google disku, DropBox) vai citādi, kā norādīts pieteikuma anketā;
  19.3. aprakstītas Idejas, kas iekļauj ar tehnoloģijām saistītu risinājumu, balstoties uz Konkursa tēmu: Kā ar tehnoloģiju palīdzību varam padarīt skolas vidi skolēniem draudzīgāku un skolas dzīvi – priekpilnāku?;
 1. Katra Komanda drīkst iesniegt vienu Ideju.
 2. Vērtēšanas kritēji, nosakot Komandas, kas iekļūs Otrajā posmā, ir:
  21. 1. Tehnoloģijas — vai idejā/risinājumā tiek izmantotas tehnoloģijas?
  21. 2. Radošums — vai ideja/risinājums ir oriģināls?
  22. 3. Iespējamība— vai ideju/risinājumu var īstenot ar šobrīd pastāvošām tehnoloģijām un resursiem?
  22. 4. Sociālā ietekme – kādu sociālo izaicinājumu ideja risina; kā komanda ir apzinājusi mērķauditorijas vajadzības; kāds ir potenciāls izvēlētās mērķauditorijas un Idejas mērķa sasniegšanai?
  22. 5. Ieviešana – kā komanda ir parādījusi, ka ideja ir īstenojama praktiski? Vai ir apzināts un norādīts idejas īstenošanai nepieciešamais laiks, potenciāli iesaistītās puses un izmaksas?
 3. Katru derīgo Izstrādātās idejas Pieteikumu izskata un izvērtē nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir Organizatora darbinieki, nozares eksperti un citi neatkarīgi žūrijas pārstāvji. Žūrijas sastāvs tiks publicēts Konkursa oficiālajā tīmekļa vietnē www.solvefortomorrowbaltics.com.
 4. Nacionālā žūrija izskata Izstrādātās idejas Pieteikumus un nosaka piecas (5) komandas no attiecīgās valsts (Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, kopā 15), kuras, pēc žūrijas vērtējuma, visprecīzāk atbilst Vērtēšanas kritērijiem (skatīt 21.punktu). Nacionālās žūrijas lēmums ir galējs un neapstrīdams.
 5. Piecas Komandas katrā valstī, kuru Izstrādātās idejas Pieteikumi atbilst Vērtēšanas kritērijiem (skatīt 21.punktu) un iegūst visaugstāko novērtējumu, tiek izvirzītas dalībai Konkursa Otrajā posmā un saņem paziņojumu Komandas kapteiņa e-pastā.

Otrais posms – mentorings

 1. Otrajā posmā – mentoringā (turpmāk – Otrais posms) – piedalās katras valsts TOP 5 Komandas, kuras saņēmušas paziņojumu saskaņā ar 24.punktu.
 2. Lai turpinātu dalību Otrajā posmā un Konkursā kopumā, Komandām jāsaņem savas skolas vadības parakstīts apliecinājums, ka, uzvaras gadījumā, skolas vadība akceptē Idejas realizēšanu attiecīgajā skolā.
 3. Skolas vadības atteikuma gadījumā, Komandai jāatsakās no tālākas dalības Konkursā un tās vietā tālākai dalībai konkursā tiks uzaicināta cita Komanda ar nākamo augstāko punktu skaitu Pirmā posma izvērtējumā.
 4. Otrajā posmā Komandas turpina savu Ideju attīstīšanu jau detalizētāk, piedaloties tiem noteiktajās mentoringa sesijās.
 5. Komandas iesniedz Izstrādātās idejas 5 (piecas) dienas pirms Fināla.

Trešais posms – Fināls

 1. Finālā (turpmāk – Trešais posms) var piedalīties tikai tās 5 (piecas) Komandas katrā valstī, kopā piecpadsmit (15) Komandas, kuras bija veiksmīgākās Pirmajā posmā un saņēma paziņojumus saskaņā ar 24. punktu, kā arī ir saņēmušas savas skolas vadības parakstītu apliecinājumu par piekrišanu idejas realizēšanai attiecīgajā skolā.
 2. Komandas Izstrādātās idejas Fināla pasākumā prezentē angļu valodā.
 3. Katru Izstrādāto Ideju un tās prezentāciju Fināla pasākumā vērtē starptautiska žūrija, ko veido Organizatora darbinieki, nozares eksperti un citi neatkarīgi žūrijas pārstāvji.
 4. Uzvarētāji tiek paziņoti Fināla pasākumā, pamatojoties uz žūrijas vērtējumu.
 5. Uzvarētāji tiek noteikti, vērtēšanai izmantojot sekojošos kritērijus:
  34.1. vislabākā tehnoloģiju (lietotnes, produkta vai pakalpojuma) izmantošana Konkursa tēmas risināšanai;
  34.2. Izstrādātās idejas prezentācijā Finālā demonstrētā Idejas detalizācijas pakāpe, kvalitāte un skaidrība;
  34.3. Idejas radošums un oriģinalitāte;
  34.4. Idejas/risinājuma iespējamība, balstoties uz pašreizējām tehnoloģijām, resursiem, kā arī ņemot vērā likumdošanu;
  34.5. Idejas potenciāls labvēlīgi ietekmēt skolas vidi un/vai skolēnu labbūtību, prieku būt skolā;
  34.6. Idejas potenciāls sasniegt izvēlēto mērķauditoriju.
 6. Katrs kritērijs tiks vērtēts 10 ballu skalā, tādējādi maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60. Komanda, kura žūrijas vērtējumā saņems augstāko punktu skaitu, tiks pasludināta par Konkursa uzvarētājiem un saņems galveno balvu. Žūrijas lēmums ir galējs un neapstrīdams.

Idejas realizēšana

 1. Konkursa galvenās balvas naudas balvas daļa, kas minēta 38.punktā, jāizmanto uzvarētāju Komandas izstrādātās un Finālā prezentētās idejas realizēšanai attiecīgajā skolā. Naudas balvas daļa, kas minēta 38.punktā, tiks nodota skolai, ieskaitot skolas ziedojumu kontā vai citādi, ja Organizatori un skola vienojas par savstarpēji pieņemamu formātu, un jāizmanto uzvarētāju Komandas izstrādātās Idejas realizēšanai skolā.
 2. Ja galvenās balvas naudas balvas daļa nav pietiekama uzvarētāju Komandas izstrādātās Idejas realizēšanai, skola un Organizatori kopā ar uzvarētāju Komandu vienojas par izstrādātās Idejas daļēju realizēšanu.
 3. Skolai un uzvarētāju Komandai ir jāinformē Organizatori par izstrādātās Idejas realizēšanu, iesniedzot foto un/vai video un/vai citas liecības. Organizatori patur tiesības īstenot publicitātes aktivitātes realizētās Idejas un Konkursa popularizēšanai, ar skolu vienojoties par pieņemamu formātu.

Balvas

 1. Viens (1) pirmās vietas ieguvējs (viena (1) Komanda), kas Trešajā posmā ieguvusi visaugstāko punktu skaitu, saņems naudas balvu 5000 eiro vērtībā savas izstrādātās Idejas realizēšanai skolā.
 2. Viens (1) pirmās vietas ieguvējs (viena (1) Komanda), kas Trešajā posmā ieguvusi visaugstāko punktu skaitu, saņems dāvanu karti 5000 eiro vērtībā Organizatora ierīču iegādei.
 3. Viens (1) otrās vietas ieguvējs (viena (1) Komanda), kas Trešajā posmā ieguvusi otro augstāko punktu skaitu, saņems dāvanu karti 3000 eiro vērtībā Organizatora ierīču iegādei.
 4. Viens (1) trešās vietas ieguvējs (viena (1) Komanda), kas Trešajā posmā ieguvusi trešo augstāko punktu skaitu, saņems dāvanu karti 2000 eiro vērtībā Organizatora ierīču iegādei.
 5. Visi finālisti, izņemot 39., 40., 41. un 42. punktā minētos balvu ieguvējus, saņems veicināšanas balvas. Organizatori var ieviest papildu specbalvas.
 6. Visām balvām tiek piemēroti nodokļi pēc katras valsts likumdošanas.
 7. Organizators sedz uz balvu saņemšanu attiecināmos nodokļus par labu Dalībniekiem, balstoties uz attiecīgās valsts likumdošanu.

Iesniegumu un informācijas izmantošana

 1. Organizatori jebkurā laikā un dažādu iemeslu dēļ jebkurā no savām tīmekļa vietnēm vai sociālo tīklu kontiem var publicēt visus Pieteikumus, kas iesniegti Konkursa laikā, bez atsevišķas vienošanās vai atlīdzības piemērošanas.
 2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieki piekrīt, ka to iesniegtos Pieteikumus un ar tiem saistītos materiālus Organizators var izmantot dažādos veidos, reproducēt, rediģēt un publicēt Organizatora pārvaldītajās tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos. Dalībnieki apliecina, ka ir tiesīgi piedalīties Konkursā saskaņā ar Nolikumu un ka Organizatoram nebūs jāmaksā Dalībniekiem vai trešajām personām autoratlīdzība, licences vai jebkādi citi maksājumi par ar Konkursu un Pieteikumiem saistītajām intelektuālā īpašuma tiesībām. Lai novērstu jebkādas šaubas, noteikts, ka Organizatoram tiek piešķirtas tiesības izmantot Pieteikumus, Iesniegumus vai to daļas pēc saviem ieskatiem un bez jebkādiem teritoriāliem vai laika ierobežojumiem, saskaņā ar jebkādiem Organizatora nolūkiem, tostarp: a) reproducēt vai kopēt Idejas, Pieteikumus, Iesniegumus vai jebkurus citus Dalībnieku iesniegtos materiālus jebkādā daudzumā, jebkādā veidā un jebkuram nolūkam, b) veikt izmaiņas, papildinājumus un grozījumus Idejās, Pieteikumos, Iesniegumos un citos materiālos, c) izplatīt Ideju, Pieteikumu, Iesniegumu vai jebkuru citu Dalībnieku iesniegto materiālu kopijas jebkurā pasaules valstī, d) publiski demonstrēt Idejas, Pieteikumus, Iesniegumus, e) translēt pasākumus un citādi informēt par Idejām, Pieteikumiem, Iesniegumiem sabiedrību, tostarp izmantojot datortīklus (digitālais saturs, tīmekļa vietnes utt.).
 3. Katrs Dalībnieks apliecina, ka ir persona, kas Idejas, un ka visi pieteikumi ir iesniegti saskaņā ar konkursa Nolikumu. Dalībnieks atlīdzina Organizatoram un pasargā to no jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, saistībām, pienākumiem, pieprasījumiem, darbībām un prasībām, ieskaitot juridiskās nodevas, kas tieši vai netieši rodas pārkāpjot šo vai jebkuru citu Nolikuma noteikumu.
 4. Katrs Dalībnieks piekrīt, ka Organizators un Aģentūra, kā arī to saistītie uzņēmumi, ir tiesīgi nepieciešamības gadījumā ziņot (tostarp arī mārketinga vajadzībām) par Konkursu, Izstrādātajām idejām, Pieteikumiem, Iesniegumiem vai jebkuru citu Dalībnieku iesniegto materiālu.

Personas dati – tiesības izmantot vārdus, attēlus un video

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Organizators. Aģentūra ir datu apstrādātājs Konkursa vajadzībām. Lai pieprasītu piekļuvi, labojumus, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret Dalībnieku personas datu apstrādi, izmantotu tiesības uz datu pārnesamību vai paustu citas bažas par savu personas datu apstrādi, Dalībnieki var iesniegt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības kolēģijai, izmantojot GDPR atbalsta lapu, kuras saite ir pieejama Privātuma politikā, tīmekļa vietnē http://www.samsung.com/lv. Dalībnieki var arī iesniegt sūdzības par savu personas datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
 2. Organizators izmantos Dalībnieku personas datus tikai Konkursa norises vajadzībām un Konkursa administrēšanai (tostarp saziņai ar Dalībniekiem par Konkursu un balvām), kā arī sekojošiem publicitātes nolūkiem
  51.1. Katrs Dalībnieks, piesakoties dalībai Konkursā, piekrīt, ka Aģentūra un Organizators, un ar to saistītie uzņēmumi var izmantot Dalībnieka vārdu, dzīvesvietu un vecumu ar Konkursu saistītos publicitātes un mārketinga nolūkos.
  51.2. Katrs Dalībnieks, piesakoties dalībai Konkursā, piekrīt, ka Aģentūra, Organizators un ar to saistītie uzņēmumi var izmantot Dalībnieka personas datus, piemēram, fotogrāfijas un video, ar Konkursu saistītos publicitātes un mārketinga nolūkos.
  51.3. Katrs Dalībnieks, piesakoties dalībai Konkursā, piekrīt, ka Aģentūra, Organizators un ar to saistītie uzņēmumi Konkursā rīkotajos pasākumos var uzņemt fotogrāfijas un video, un izmantot tos ar Konkursu saistītos publicitātes un mārketinga nolūkos.
 3. Katra Dalībnieka personas dati tiks glabāti saskaņā ar Organizatora Privātuma politiku:
  52.1. https://www.samsung.com/lt/info/privacy/ (Lietuvā);
  52.2. https://www.samsung.com/lv/info/privacy/ (Latvijā);
  52.3. https://www.samsung.com/ee/info/privacy/ (Igaunijā):
 4. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 6. panta 1. punkta (piekrišana) a) apakšpunkts; VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (atbilstība juridiskajam pienākumam); VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (Organizatora likumīgās intereses reklamēt Samsung zīmolu un produktus).
 5. Ja Dalībnieka personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņu piekrišanu, viņiem ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Tas neietekmēs tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir piekrišana pirms tās atsaukšanas.

Drošība

 1. Ja Dalībnieks ir nepilngadīgs vai pilngadīgs ar ierobežotu rīcībspēju, Organizators un Aģentūra patur tiesības pieprasīt Dalībnieka likumīgajam aizbildnim attiecīgā Dalībnieka vārdā parakstīt piekrišanu ievērot šī Nolikuma noteikumus.

Citi noteikumi

 1. Aģentūra un Organizators nav atbildīgs par Konkursa pārtraukšanu nepārvaramas varas, starptautisko un nacionālo sankciju vai citu no tiem neatkarīgu faktoru dēļ.
 2. Aģentūra un Organizators patur tiesības, rīkojoties saprātīgi un saskaņā ar likumdošanu, veikt izmaiņas šī Konkursa Nolikumā. Aģentūra un Organizators patur tiesības mainīt Konkursa laika grafikā noteiktos datumus.
 3. Jebkuras izmaiņas Konkursa laika grafikā tiks publicētas 24. punktā minētajās Konkursa tīmekļa vietnēs. Dalībnieki tiks informēti arī privāti savos e-pastos, ja izmaiņas Konkursā grafikā var būtiski ietekmēt Dalībniekus.
 4. Aģentūra un Organizators patur tiesības:
  59.1. izslēgt no vērtēšanas vai izslēgt Dalībniekus no Konkursa par jebkādiem šī Nolikuma pārkāpumiem;
  59.2. izslēgt no vērtēšanas vai izslēgt Dalībniekus no Konkursa, ja tie nereaģē uz Konkursa rīkotāju pieprasījumiem noteiktajā termiņā, un iecelt aizvietotāju;
  59.3. pagarināt šajā Nolikumā minētos iesniegšanas termiņus vai pieprasīt atbildi noteiktā laikā, ja saistībā ar kādu no Pieteikumiem iesniegšanu rodas tehniskas vai cita rakstura problēmas;
  59.4. mainīt Nolikumu jebkurā laikā un bez Dalībnieku piekrišanas. Komandas un Dalībnieki tiks atbilstoši informēti par jebkādām būtiskām Nolikuma izmaiņām.
  59.5. izslēgt no Konkursa Dalībniekus vai Komandas bez kompensācijas.
 5. Derīgos Pieteikumus katrā Konkursa posmā izskatīs un vērtēs žūrija, un žūrijas lēmums būs galējs. Nekādā gadījumā atlasi nedrīkst veikt loterijas veidā, pamatojoties uz nejaušību vai veiksmi. Ja žūrija, rīkojoties pamatoti, uzskata, ka visi Pieteikumi nav pietiekošas kvalitātes, lai saņemtu balvas, tiesneši patur tiesības atcelt Konkursu un aizturēt balvas, publicējot savu lēmumu 24. punktā minētajās Konkursa tīmekļa vietnēs un informējot par to e-pastā.

Ierobežojumi

 1. Aģentūra un Organizators nav atbildīgs par: a) jebkuru neizdošanos saņemt Pieteikumus tehnisku kļūmju un citu apstākļu dēļ, ko tie nevar saprātīgi kontrolēt;(b) jebkādiem novēlotiem, pazaudētiem, nepareizi novirzītiem vai bojātiem Pieteikumiem c) jebkādiem ar tehnoloģijām vai sakariem saistītiem darbības traucējumiem; d) jebkuriem traucējumiem, zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījuši notikumi, kurus Aģentūra vai Organizators nevar kontrolēt; vai e) jebkādām drukas kļūdām ar Konkursu saistītajos materiālos.
 2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks apņemas atbrīvot Organizatoru no jebkādas atbildības par jebkādām pretenzijām, samaksu vai jebkāda veida zaudējumiem, kas rodas saistībā ar Konkursu, dalību tajā, kā arī Konkursa apmeklēšanu vai iegūtās Balvas izmantošanu. (izņemot gadījumus, ko izraisījusi Aģentūras vai Organizatora nolaidība, krāpšana vai cita veida darbības, ko aizliedz likums).
 3. Aģentūra un Organizators neuzņemas nekādu atbildību par tiešām vai netiešām sekām, kas var rasties no dalības Konkursā, paļaušanās uz saistībā ar Konkursu izteiktiem paziņojumiem vai to atsaukšanas, kā arī no Konkursa apturēšanas vai izbeigšanas.

Likumdošana

 1. Konkursu un šo Nolikumu regulē Latvijas Republikas tiesību akti. Jebkuri strīdi, kas rodas saistībā ar šo Konkursu, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.

Kontakti

 1. Ja Dalībniekiem ir kādi jautājumi vai pretenzijas par Konkursu, tie ir tiesīgi par to paziņot līdz 2024. gada 31. maijam, zvanot pa tālruni vai sazinoties e-pastā:
  65.1. csr@ka.lv, +371 26115960 (LV);
  65.2. samsung@publicum.lt, +370 671 68022 (LT);
  65.3. samsung@hamburg.ee, +372 529 7572 (EE).